Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

SPIS TREŚCI

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. RĘKOJMIA I REKLAMACJA

9. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Zastosowane w tekście Regulaminu pojęcia oznaczają: 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem internetowym buryznatury.pl w celu dokonania Zamówienia;

 2. Sprzedawca - Paweł Pietrucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Pietrucha wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:8722388650, REGON:385666781, adres: Krakowska 13/7, 39-200 Dębica (adres niewłaściwy do dokonywania reklamacji bądź zwrotu).

 3. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem buryznatury.pl , za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia;

 4. Zamówienie - oświadczenie/a woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę zamawianego Towaru;

 5. Towar - produkty prezentowane i oferowane w Sklepie internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w celu nabycia przez Klienta Towaru;

 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w za pośrednictwem sklepu internetowego buryznatury.pl;

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem buryznatury.pl.

§2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę tj. Paweł Pietrucha NIP:8722388650, REGON:385666781, adres: Krakowska 13/7, 39-200 Dębica (adres niewłaściwy do dokonywania reklamacji bądź zwrotu).

§4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

- urządzenie z dostępem do internetu

§6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient we własnym zakresie uzyskuje dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

§7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

§9.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

§2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

§3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie niezbędnych danych osobowych.

§4. Sprzedawca ma możliwość pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 2. w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;;

 3. dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię jego firmy.

§5. Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 6. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

§1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową buryznatury.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i dokonać wyboru Towaru.

§2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

§3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz danych dotyczących zamawianego Towaru. 

§4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

§5. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji treści Regulaminu, podania obowiązkowych danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

§6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

§7. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5. DOSTAWA

 

§1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej.

§2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

- Poczty Polskiej

§3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

§4. Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: 

§5. Czas dostawy wynosi około 2-3 dni roboczych od nadania paczki.

§6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT.

 

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

§1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT

§2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- płatnością on-line w systemie Paynow bądź PayPal

- przelewem tradycyjnym

 

 

7.  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Informacje o prawie odstąpienia od umowy i reklamacjach dostępne są w stopce pod zakładką "zwroty/wymiany":

§1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 § 6 i § 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem :

a) pisemnie na adres:

b) za pomocą wiadomości e-mail na adres:

§2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce zwroty/reklamacje. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

§3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

§5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. 

§6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki).

§8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§9. Rękojmi i zwrotów wynikających z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Paweł Pietrucha ul.Daniela Chodowieckiego 5/40 30-065 Kraków.

 

8. RĘKOJMIA I REKLAMACJA

 

§1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

§2. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

 

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

§2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

§3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: office@buryznatury.pl

§4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.